logo

Bảo tàng hà nội

Ha Noi Museum
 • BTHN 7560
  • D: 23,5cm
  • R: 12,5cm
 • BTHN 7547
  • D: 24,2cm
  • R: 18,3cm
 • BTHN 7555
  • D: 22cm
  • R: 16,5cm
 • BTHN 7546
  • D: 24,5cm
  • R: 17,1cm
 • BTHN 7554
  • D: 21,5cm
  • R: 17,5cm
 • BTHN 7580
  • D: 22cm
  • R: 16,5cm
 • BTHN 7572
  • D: 11cm
  • R: 10,5cm
 • BTHN 7579
  • D: 21,7cm
  • R: 15cm
 • BTHN 7576
  • D: 14,8cm
  • R: 12,5cm
 • BTHN 7562
  • D: 22cm
  • R: 17cm
 • BTHN 7577
  • D: 15cm
  • R: 24cm
 • BTHN 7569
  • D: 22cm
  • R: 17,5cm
 • BTHN 9359
  • D: 24cm
  • R: 15,5cm
 • BTHN 9360
  • D: 17cm
  • R: 15cm
 • BTHN 9358
  • D: 20cm
  • R: 18cm
 • BTHN 9357
  • D: 18cm
  • R: 19cm
 • BTHN 9356
  • D: 23,5cm
  • R: 17cm
 • BTHN 9355
  • D: 17cm
  • R: 19cm
 • BTHN 9354
  • D: 17cm
  • R: 19cm
 • BTHN 9353
  • D: 16,5cm
  • R: 18cm